EN
Üye Ol Aidat/Bağış Yap

Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri Yönetmeliği

Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri Yönetmeliği
Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri Yönetmeliği

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğinamacı; nöromusküler hastalıklar ile ilgili tanı, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerinin sunulduğu merkezlerin, personel, eğitim ve fiziki alt yapı standartları ile işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik; üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarında Nöromusküler hastalıklar hizmeti sunmak amacı ile hastane bünyesinde açılan merkezler ve nöromusküler hastalıklar hizmeti ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik; 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a)        Bakan: Sağlık Bakanını,        

b)        Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c)        Komisyon: Nöromusküler Hastalıklar Bilimsel Danışma Komisyonunu,

ç) Eğitim merkezi: Nöromusküler hastalıklar alanında eğitim vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş merkezleri,

d)   Genel müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü,

e)   Genel müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

f)  Nöromusküler hastalıklar: Kalıtımsal veya sonradan kazanılmış olarak gelişen, ön boynuz motor nöron hücrelerinde, periferik sinirlerde, nöromusküler kavşakta veya kastaki bir anormalliğin neden olduğu heterojen bir grup hastalıklarını,

g) Merkez: Yataklı tedavi kurumları bünyesinde, nöromusküler hastaların kabul ve takip edildiği; teşhis, tedavi, rehabilitasyon, psiko-sosyal destek ve eğitim hizmetlerinin sunulduğu Nöromusküler Hastalıklar Merkezlerini,

ğ)  Müdürlük: İl/İlçeSağlık Müdürlüklerini,

h)  Şube Müdürlüğü: Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

ı) Daire Başkanlığı: Nöromusküler hastalıklar merkezlerinin kurulması, ülke genelinde planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu olmak üzere Bakanlık bünyesindeki Daire Başkanlığını,

i)   Genel Sekreterlik: Kamu Hastaneler Birliği’nin ildeki en üst karar ve yürütme organını

 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Nöromusküler Hastalıklar Bilimsel Danışma Komisyonu

Komisyonun teşkili

MADDE 5 - (1) Komisyon; Genel Müdürün veya görevlendireceği en az daire başkanı  düzeyinde bir yetkili başkanlığında,  nöromusküler hastalıklar konusunda deneyim ve eğitime sahip  uzman hekim ve/veya fizyoterapist olmak üzere  toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Komisyon üyelerimakam oluru ile atanır, iki yıl  süreyle görev yaparlar. Yeni komisyon üyeleri seçilinceye kadar mevcut üyelerin görevi devam eder.

(3) Herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Üyeliğe aynı usulle tekrar seçilmek mümkündür. Komisyon toplantılarına kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın iki defa üst üste veya bir üyelik döneminde toplam üç defa katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

(4) Bakanlık gerekli durumlarda veya komisyonun teklifi halinde toplantının gündemine görediğer alanlardan, komisyonun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere görevlendirme yapabilirveya bu alanlardanmüteşekkil çalışma grupları oluşturabilir.

 

Komisyonun görevleri

MADDE 6 – (1)Komisyon;

a) Ülke genelinde nöromusküler hastalıkların gelişimini izleyerek, alınacak tedbirleri ve ulusal stratejileri belirlemek için ihtiyaç duyulan konularda ve merkezlerin faaliyetleri ve alınacak tedbirler konusunda Bakanlığa görüş bildirir.

b) Bakanlıkça talep edilmesi halinde, merkezlere eğitim yetkisi verilmesi veya yetkinin kaldırılması, eğitim merkezlerinin ve bu merkezlerin uygulayacağı eğitim müfredatının temel esaslarının ve konularının belirlenmesi ve tıbbî gelişmelere paralel olarak güncelleştirilmesi ile eğitim ve sınavlar hakkında danışmanlık yapar.

c) Bakanlıkça talep edilmesi halinde, merkezlerin denetimine katılır,

ç) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak Bakanlığın gerekli gördüğü diğer konularda,

Bakanlığa görüş bildirir.

Komisyonun çalışma usul ve esasları

MADDE 7 - (1) Komisyon, yılda en az bir kez toplanır. Bakanlık gerekli hallerde, komisyonu olağan toplantıları dışında da toplantıya davet edebilir. Toplantı tarihi, yeri ve gündemi, olağan dışı toplantılar hariç olmak üzere, en az yedi gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir.

(2) Komisyon, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçesi, karar altında veya ekinde belirtilir.

(4)  Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nöromusküler Hastalıklar Merkezlerinin Kurulma, Planlanma, Bina Durumu, Donanım, Başvuru ve Faaliyet İznine Esas Belgeleri, Faaliyet İzin Belgesi

Merkezin kuruluşu

    MADDE 8 – (1) Merkezler; üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından nöromusküler hastalıkların tanısı, tedavisi ve hastaların rehabilite edilmesi amacıyla, bunlara ait hastaneler bünyesinde veya bu hastanelere bağlı ayrı bir birim olarak Bakanlığın izniyle kurulur.

     Planlanma

     MADDE 9-(1) Bakanlık gerektiğinde, ilin demografik yapısı, Nöromusküler hastaların bölgesel dağılımı gibi özellikleri dikkate alarak Ülke genelinde merkezler için planlama yapabilir. Planlamaya ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça duyuru yapılır.

 

Başvuru ve faaliyet iznine esas belgeler

Ön İzin

     Madde 10- (1)Nöromusküler Hastalıklar Merkezi açmak isteyen kurum ya da kuruluşlar Bakanlıktan ön izin alır. Bunun için Ek-1’deki dilekçe ile Müdürlüğe başvuru yapılır. Başvuru Bakanlığa iletilir. Bakanlık tarafından ilin demografik yapısı, Nöromusküler hastaların bölgesel dağılımı gibi özellikleri dikkate alarak değerlendirme yaparak o ilde merkez açılıp açılmayacağına karar verir. Uygun görülen başvurular için Bakanlıkça ön izin verilir.

 

  Başvuru ve Faaliyet İzni

Madde 11- (1)Bakanlıkça, bünyesinde merkez açılmasına ön izin verilen kurum ve kuruluşlar Başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgelerle (Ek-2)izin tarihinden itibaren üç ay içerisinde Müdürlüğe başvurur, bu süre içerisinde başvurmayanların izinleri iptal edilir.

(2) Başvuru dosyasının; bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu Müdürlük tarafından öncelikle dosya üzerinde değerlendirilir.

(3) Başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeleri tam olan merkezler, il sağlık müdürü veya görevlendireceği en az şube müdürü başkanlığında, nöroloji uzmanı , fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olmak üzere en az üç kişiden oluşan değerlendirme komisyonu tarafından personel, bina, tıbbî donanım ve araç-gereçler ile bu Yönetmeliğin öngördüğü diğer hususlara uygunluk yönünden yerinde incelenir, sonuçları bir rapor halinde Müdürlüğe sunulur.

 (4)Dosyası tam olanve yerinde yapılan incelemede fiziki koşulları uygun bulunan merkezler için Müdürlükçe Ek-3’deyer alanNöromusküler Hastalıklar Merkezi Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir Bakanlığa bilgi verilir.

(5) Yerinde yapılan incelemede fiziki koşulları uygun olmayan merkezlere,  eksikliklerin giderilmeleri için altı aya kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonunda eksikliklerini gidermeyen merkezlerin başvuruları gerekçeleri belirtilmek suretiyle Müdürlükçe reddedilir.

 

Bina durumu

MADDE 12 -  Merkez;

(1)     Fiziki şartlarına ilişkin yapılacak tüm düzenlemeler sağlık kurum ve kuruluşlarında özürlüler için ulaşılabilirliğin sağlanması ile ilgili mevzuatauygun olmak zorundadır.

(2)     Merkez, sağlık kurumlarında hastaların kolay erişebileceği bir mahalde açılır.

(3)     Dinlenme salonu:Ferah, yeterli ışık, ısıtma, havalandırma, koltuk ve donanıma sahip olmalıaynı zamandaen az ikitekerlekli sandalye ve bir sedye girebilecek şekilde tanzim edilmelidir. Salon dekorasyonu, hastaları rahatlatacak, kolay hareket edebilecekleri şekilde yapılmalıdır.

(4)      Hasta kabul/kayıt alanı: Hastaların özürleri nedeniyle diğer hastaların kayıt işlemlerinin

yapıldığı yerden farklı olarak,merkezindinlenme salonunda yer alan hasta kabul ve kayıt işlemlerinin yapıldığı, hastanın diğer birimlerle koordinasyonunun sağlandığı bir alan oluşturulur.

(5)      Poliklinik odası: Alanı en az on iki metrekare genişliğinde mümkün olduğunca merkezin diğer birimlerine yakın yerde yapılandırılır ve standart poliklinik odası tefriş edilir

(6)      Rehabilitasyon Alanı: Rehabilitasyon için gerekli cihaz, araç ve gereçlerin sığabileceği genişlikte merkeze bağlı bir birim olarak uygun bir yerde teşkil edilir

(7)      Eğitim Odası: Hasta ve/veya hasta yakınının eğitimi için ve gerektiğinde birey/grup psikoterapisi ile sosyal hizmet müdahalesi için ayrı bir oda tefriş edilir.

(8)      Özürlü tuvaleti ve lavabosu hastanın erişimine uygun olarak merkez dahilinde düzenlenir.

(9)      Sağlık kurumlarının, hastalar tarafından kolayca görülebilecek yerlerine, hastaların ve hasta yakınlarının kendilerine tanınan öncelikleri ve verilen hizmeti öğrenebilecekleri bilgilendirme ve yönlendirme tabelaları asılır.

 

Merkezde bulunması gerekli cihaz, tıbbî donanım, araç ve gereçler

MADDE 13– Ek-4de belirtilmiştir.

 

Faaliyet İznine Esas Olmak Üzere Personel;

MADDE 14- (1) Merkezde Bulunması Gereken personel

a) Nöroloji Uzmanı ve/veya Çocuk Nöroloji Uzmanı

b) Fizik Tedavi Uzmanı

c) Hekim  

ç) Fizyoterapist

d) Hemşire

e) Sekreter

Madde 15- (1) Merkezin Bulunduğu Hastane Bulunması Gereken Diğer Branşlar ve Verilmesi Zorunlu Olan Diğer Hizmetler

a) Tıbbi Patoloji

b) Tıbbi Genetik

ç) Göğüs hastalıkları uzmanı

d) Kardiyoloji

e) Çocuk Hastalıkları Uzmanı

f) Psikiyatrist

g) Ortopedi veya Beyin Cerrahisi Uzmanı

ğ) Sosyal çalışmacı

h) Psikolog

a, b  bentlerindeki hizmetlerin hastane bünyesinde verilememesi durumunda hizmet alımı yoluyla yapılabilir. a ve b bentleri dışındaki branşların hastanede bulunmaması durumunda ise diğer sağlık kuruluşlarından konsültasyon yoluyla temini sağlanır. Bu hizmetlerin alındığına dair belgeler başvuru dosyasına eklenir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları

Personelin nitelikleri

MADDE 16-(1) Merkez Sorumlusu:

    a) Bakanlığın belirlemiş olduğu eğitim merkezlerinde Nöromusküler hastalıklar konusunda eğitim almış veya Kayıtlı en az 150 nöromusküler hastası olan ünitedeen az 3 ay süre ileuzman olarak çalıştığını belgelendiren nöroloji hekimi ve/veya çocuk nöroloji hekimi merkez sorumlusu olarak görevlendirilir.

(2) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı:

a) Bakanlığın belirlemiş olduğu eğitim merkezlerinde Nöromuskuler hastalıklar konusunda eğitim almış olanlar veya Kayıtlı en az 100 nöromusküler hastası olan ünitede en az 3 ay süre ileçalıştığını belgelendiren veya Nöromuskuler hastalık tanısı alan en az 30 hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlayan ve izleyen,

(3) Tıbbi Patoloji Uzmanı:

a) Kas Biyopsisi konusunda eğitim aldığını belgelendirmiş olanlar veya Yılda en az 50 kas biyopsisi incelemesi yapılan bir eğitim hastanesinde uzmanlık eğitimi almış veya son 3 yılda en az 25 kas biyopsisi rapor etmiş olduğunu belgelendirmiş olanlar.

(4) Hekim: Nöromusküler hastalıklar konusunda eğitim belgesi almış olanlar.(eğitim almadan merkez sorumlu hekimi gözetimi altında göreve başlayabilir ve 6 ay içinde eğitimini tamamlar )

(5) Fizyoterapist:

a) Nöromuskuler hastalık tanısı alan en az 15 çocuk ve 15 erişkin hastaya fizyoterapi değerlendirmeleri ve tedavisi uygulamış olanlar, veya Nöromusküler hastalıklar üzerinde tez yapmış olanlara Bakanlık tarafından katılım belgesi düzenlenir.Bu şartları taşımayanlar için eğitim almadan merkez sorumlu hekime bağlı olarak göreve başlayabilir ancak Bakanlığın belirlemiş olduğu eğitim merkezlerinde yapılacak ilk eğitime katılarak belgesini alır.

 

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17- (1) Merkez Sorumlusu: Hastaların tıbbî açıdan izlenmesinden, tedavilerinin planlanmasından ve hastalara tıbbî yönden faydalı olacak idarî tedbirlerin belirlenmesinden, sorumlu olmak üzere Nöroloji uzmanı ve/veya Çocuk nöroloji uzmanı sorumludur.. Bu kapsamda;

a)        Merkezin, her türlü personel, bina, tesis, cihaz ve diğer tıbbî ve fizik şartlardaki herhangi bir değişikliği ilgili müdürlüğe bildirilmesini,

b)        Merkez çalışanlarının görev dağılımını, çalışma alan, kapsam ve saatlerini, malzeme/cihaz gereksinim ve alımlarını belirler. Hizmet içi eğitim ve kalite standartlarının uygulanmasını,

c)    Merkezin iş ve işlemleri ile ilgili olan her türlü yazışmalarının yürütülmesini,

ç)    Merkezin bilgi işlem sistemi aracılığıyla günlük olarak kaydedeceği ve kaydettiği hasta sayılarının, Yönetmelikuyarınca yapılması gereken tıbbî muayene ve tetkiklerin kayıtlarının, her hasta için Bakanlık tarafından belirlenen hasta dosyasının düzenlenmesini ve Bakanlıkça talep edilen diğer bilgilerin, Bakanlığın bu bilgilere her an ulaşabileceği şekilde hazır tutulmasını sağlar.

(2) Merkez Hekimi: Yaptığı icraatlardan ötürü Merkez sorumlu hekimine bağlıdır. Merkezde tam zamanlı olarak görev yapar. Başka birimde görevlendirilemez.

a)   Merkeze müracaat eden hastaların kabulünü yapar,

b)    Merkeze müracaat eden hastaların ilk değerlendirmesini yapar,

c)    Hastanın tetkiklerinin koordinasyonunu yapar,

d)    Hastaların laboratuvar tetkikleri için kanlarının merkezde alınmasını sağlar,

e)    Hasta kayıtlarının tutulmasını sağlar,

f)    Hasta ve ailesinin eğitimi, sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesinde diğer personel ile gereken koordinasyonu sağlar,

g)    Gerekli durumlarda hastanın dosyasını kurula hazırlayarak, kurul kararlarının uygulanmasını koordine eder,

h)    Gerektiğinde evde sağlık hizmetleri birimi ile işbirliği yapar.

I)    Merkez sorumlu hekiminin vermiş olduğu diğer görevleri yapar.

3)  Hemşire: Merkez sorumlusunun belirlediği merkez görev alanlarında tam zamanlı olarak görev yapar. Başka birimde görevlendirilemez.

Personelin görevden ayrılması, hastalık hali ve izinler

 MADDE 18 - (1) Merkez sorumlunun çeşitli nedenlerle (hastalık, izin, rapor vb.) otuz günü geçmeyen kısa süreli merkezden ayrılması durumunda yerine başka bir tabip vekâlet edebilir. Bu durum en geç bir hafta içerisinde müdürlüğe bildirilir. Üç aya kadar olan ayrılık hallerinde sorumlu görevini yürütecek başka bir Nöroloji/Çocuk Nöroloji Uzmanı görevlendirilir. Üç aylık süreyi aşan durumlarda veya merkez sorumlusunun görevden ayrılması halinde merkeze, yeni bir sorumlu görevlendirilir ve müdürlüğe bildirilir.                               

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Merkezlerin İzlenmesi, Denetlenmesi,

Yasaklar, İdarî Yaptırım ve Çeşitli Hükümler

Merkezlerin izlenmesi

MADDE 19 - (1) Merkezler, Bakanlık tarafından istenilen bilgileri göndermekle yükümlüdür.  Bilgi işlem sistemi aracılığıyla günlük olarak kaydettiği hasta bilgileri ve faaliyet alanına giren tüm işlemlere ait bilgiler ile Bakanlıkça talep edilen diğer bilgileri, Bakanlığın ve Müdürlüğün her an ulaşabileceği şekilde hazır bulundurur. Merkezlerin faaliyetlerine ilişkin formlar, Bakanlıkça düzenlenir. Müdürlükler, bu formların dışında ayrı form düzenleyemez ve merkezlerden isteyemezler.

(2) Bakanlık, merkezlerin ve hastaların bilgilerini elektronik ortamda izleyebileceği bilgi işlem sistemlerini kurabilir. Bu durumda tüm merkezler ve hastaların bilgileri bu sisteme kaydedilir. Birinci fıkrada belirtilen formlar da bu sistem üzerinden takip edilebilir.          

Merkezlerin denetlenmesi

MADDE 20 - (1) Merkezler; şikayet veya ihbar üzerine yapılan olağan dışı denetimler hariç yılda en az bir kez olmak üzere müdürlük tarafından, mevzuattaki şartlar açısından yerinde denetlenir. Merkez, denetimlerde tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların müdürlüğün belirlediği sürelerde gidermekle yükümlüdür.

(2) Merkezler Olağanüstü haller dışında Bakanlık tarafından oluşturulan denetleme ekiplerince iki yılda bir denetlenir. Denetleme ekibi, Nöroloji veya Çocuk Nörolojisi Uzmanı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve Bakanlık görevlilerinden oluşur.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim Merkezleri, Eğitim Ve Yetki Belgesi

Eğitim merkezleri

MADDE 21 -  Bünyesinde Nöromusküler hastalıklar merkezi bulunan, tıp fakülteleri hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri eğitim merkezi olmak üzere Bakanlığa başvurularını yapar. Talepler değerlendirilerek, Ek-5 ve Ek-7’deki belirtilen şartlara haiz tıp fakülteleri hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastaneleri Bakanlığında uygun görmesi halinde eğitim merkezi olarak yetkilendirilir.

Eğitimler

MADDE 22- Bakanlık tarafındaneğitim programı hazırlanır ve eğitim planlanır.

Nöromusküler hastalıklareğitimine alınabilecek personel

MADDE 23 -   (1) Eğitime alınacak Uzman Hekimler ve Fizyoterapist;

a)        Nöroloji Uzmanı

b)        Çocuk Nöroloji Uzmanı

c)        Patoloji Uzmanı

d)       Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

e)        Fizyoterapist

    (2)   Eğitime alınan personel eğitim süresince;

a)  Eğitim gördüğü kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen usûl ve esaslara uyar.

b) Eğitim merkezinin günlük mesai saatleri dışında ve aldığı eğitim dışında bir görevde çalıştırılamaz.

Başvuru

MADDE 24 – (1) Eğitim tarihleri, Bakanlıkça internet sitesinden yayınlanır. Başvurular müdürlük tarafından alınarak Bakanlığa iletilir.  

(2) Bakanlığa gelen başvurular, takip eden bir ay içerisinde Bakanlıkça değerlendirilir ve eğitim programına alınan personel, müdürlük ve nöromusküler hastalıklar eğitim merkezlerine bildirilir.

Eğitim müfredatı, Ölçme ve Değerlendirme

MADDE 25 – (1)Nöromusküler hastalıklar merkezi personelinin eğitim programı her branş için ayrı ayrı olmak üzere, Ek-6’dadüzenlenmiştir. Müfredat çerçevesinde eğitim merkezlerince verilecek eğitim kırkbeş (45) gün içerisinde tamamlanır. 

(2) Eğitim alana yeterlik belgesi eğitim veren merkezin eğitim sorumlusu tarafından düzenlenir.

(3) Eğitim merkezlerinde müfredatta belirlenen teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan personele eğitim belgesi düzenlenir.

(4) Kırkbeş (45) günlük süre içerisinde teorik eğitimlerini tamamlamış pratik eğitimlerini tamamlayamayan personellere geçici eğitim belgesi düzenlenir. Bu personel eğitim belgesi alabilmesi için kalan pratik eğitimlerini altı ay içerisinde tamamlamak zorunda olup bu eğitimini diğer merkezlerde yapabileceği gibi kendi merkezlerinde de yapabilir. Pratik eğitimini tamamlayan personel eğitim merkezi sorumlusu ile vakalarını tartışmak üzere bir araya gelir ve eğitim sorumlusu tarafından yeterli görülen personele eğitimi tamamladığına dair belge düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. 

Nöromusküler hastalıklareğitimine alınacak diğer personeller

Madde 26 – Aşağıda yer alan personeller;

a)        Hekim (Pratisyen/Asistan)

b)        Sosyal Çalışmacı

c)        Psikolog

d)       Hemşire

 

Bu branşlar için Ek-6’ dabelirtilmiş olan “Nöromusküler Hastalıklar Hizmetiçi Eğitim Programı” çerçevesinde eğitim almaları sağlanır. Bu eğitim merkez sorumlu hekiminin yükümlülüğünde, kendi merkezlerinde alınabileceği gibi Bakanlığın belirleyeceği diğer merkezlerde de alınabilir.

 

Nöromusküler hastalıklar eğitim belgesi

MADDE 27 - Nöromusküler Hastalıklar eğitim merkezlerinde eğitime alınan personelin kursa başlayış ve kurstan ayrılış evrakı eğitim merkezince Bakanlığa gönderilir. Başarılı olanlara Bakanlıkça eğitim belgesi düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

 

Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 -  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce beş yıl nöromusküler hastalıklar alanında çalıştığını belgeleyen personele bir sefere mahsus olmak üzere nöromusküler hastalıklar yetki belgesi Bakanlık tarafından düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 2 -  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici faaliyet izni verilmiş merkezler Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben 2 yıl içinde fiziki düzenlemelerini ve personel eğitimlerini tamamlar.

GEÇİCİ MADDE 3– Bakanlıkça eğitim merkezleri yetkilendirilene kadar personel eğitimleri Bakanlığın belirleyeceği merkezlerde devam ettirilir.

IBAN: TR 47 0001 0009 5776 7948 2750 01